Hoiused

HOIUSE TAGATISFOND

Täpsemat infot hoiuse tagatisfondi tingimuste ja juhtumite kohta, mil hoiused ei ole tagatud ning millal kehtivad tagatishoiuse väljamakse piirangud, leiab riigiettevõtte „Hoiuse- ja investeerimiskindlustus“ kodulehelt www.iidraudimas.lt.

Lisainfo hoiuse tagatisfondi kohta on toodud allpool:

TEAVE HOIUSTAJALE:

Üldine teave hoiuse tagatisfondi kohta

Finora Bank UAB poolt pakutavad hoiused on kaitstud tagatisfondiga“Riigiettevõtte hoiuse ja investeerimiskindlustus”
Tagatud summaKuni 100 000 eurot ühe hoiustaja kõigi ühes krediidiasutuses hoiustatud hoiuste eest1
Kui Teil samas krediidiasutuses mitu hoiustKõik samas krediidiasutuses hoitavad hoiused summeritakse ja kogusummale kohaldub kindlustuspiirang 100 000 eurot1
Kui Teil on ühine konto mõne teise isikuga (isikutega)Kindlustuslimiit summas 100 000 eurot, kehtib eraldi igale hoiustajale2
Hoiuste kindlustushüvitise maksmise tähtaeg, kui krediidiasutus ei täida oma kohustusi20 tööpäeva3
(täpsustatakse teise perioodi jõustumisel)
Hoiuste kindlustushüvitise väljamaksmise valuutaeuro
Kontakt inforiigifirma “Hoiuste ja investeerimiskindlustus“, Algirdo St 31, LT-03219 Vilnius, telefon: +370 213 5657,  e-post: [email protected]
Lisainfowww.iidraudimas.lt

Märkused:

1 Kui tagatisraha ei tagastata, sest krediidiastus ei ole võimeline oma rahalisi kohustusi täitma, maksab hoiustajale hoiuste kindlustustushüvitise riigiettevõte ”Hoiuste- ja investeeringukindlustus”. Ühes krediidiasutuses hoitavate hoiuste kindlustushüvitise suurim summa ühele hoiustajale on 100 000 eurot. Hoiuste kindlustushüvitise suuruse määramisel liidetakse kõik samas krediidiasutuses hoitavad summad. Näiteks kui hoiustajal on säästukontol 90 000 eurot ja arvelduskontol 20 000 eurot, makstakse talle kindlustushüvitist vaid 100 000 eurot.

Mõnedel juhtudel peavad hoiused olema kindlustatud summas üle 100 000 euro (kui hoiustajale kuulub nõudeõiguse alusel raha müüdud eluruumi eest, mis kantakse hoiustaja kontole mitte varem kui 6 kuud enne hoiuste kindlustusjuhtumi päeva; hoiustaja pärib testamendi või seaduse alusel rahalised vahendid; hoiustaja saab vahendid soodustatud isikuna kindlustatu surma korral elukindlustuslepingu või oma olemuselt elukindlustuslepingule vastavale lepingu alusel; hoiustaja saab raha hüvitiseks või makseks teise isiku surma korral, kui see juhtub töö- või ametiülesannete täitmisel seaduses sätestatud juhtudel; vägivallakuritegudega tekitatud kahju katteks makstavad väljamaksed või hüvitised.

Lisainfot leiate kodulehel: www.iidraudimas.lt.

2 Kui Teil on ühine konto teise isikuga (teiste isikutega) kehtib kindlustuslimiit 100 000 eurot igale kaasomanikule eraldi.

3 kindlustushüvitiste maksmine

Hoiuste tagatisfondi eest vastutab riigiettevõte ”Hoiuse – ja investeerimiskindlustus” , koduleht: www.iidraudimas.lt . Ettevõte tagastab teie hoiused ( kuni 100 000 eurot) hiljemalt;

– 20 tööpäeva jooksul kuni 31 detsembrini 2018;

– 15 tööpäeva jooksul alates 1. jaanuar 2019 kuni 31 detsembrini 2020;

– 10 tööpäeva jooksul alates 1 jaanuar 2021 until 31 detsembrini 2023;

– 7 tööpäeva jooksul alates 1 jaanuarist 2024.

Kui tagatisfondist ei maksta hüvitisi 7 tööpäeva jooksul alates hoiuste kindlustusjuhtumi toimumise päevast, määratakse hüvitise osa (hoiuste ettemaksekindlustushüvitis), mis on võrdne kuupalga alammääraga, kuid mitte suurem kui hoiustaja kindlustatavate hoiuste summa, mis makstakse välja 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist seisuga 16. mai 2016.

Kui Teile ei ole nimetatud ajavahemiku jooksul kindlustushüvitist välja makstud, pöörduge Leedu riigiettevõtte ”Hoiuse ja investeerimiskindlustus” poole.

Lisateavet leiate külastage: www.iidraudimas.lt.

Muu oluline teave

Sisuliselt peavad kõik erahoiustajate ja äriühingute hoiused olema kindlustatud riigiettevõttes”Hoiuse ja investeerimiskindlustus”

Osadele hoiustele kehtivad riigiettevõtte ”Hoiuse ja investeerimiskindlustus” veebilehel www.iidraudimas.lt toodud erandid. Teie soovil teavitab krediidiasutus teid ka konkreetsete toodete kindlustusstaatusest. Kui hoiused on tagatud, kinnitab krediidiasutus seda fakti konto väljavõttel.

Juhud, mil hoiused ei ole tagatud ja hoiusekindlustushüvitiste väljamaksmisel kehtivad piirangud.

Järgnevad juhtumid ei kuulu tagatisfondi alla:

 1. Teiste krediidiasutuste hoiused, mida hoitakse nende kontol ja nimel;
 2. Vastava krediidiasutuse omavahendid;
 3. Hoiused, mille kohta on tehtud süüdimõistev kohtuotsus rahapesu kriminaalasjas;
 4. Finantsasutuste hoiused;
 5. Fondivalitsejate hoiused;
 6. Finantsmaaklerite hoiused;
 7. Tundmatute omanike hoiused (anonüümsetel ja kodeeritud kontodel hoitavad hoiused)
 8. Teistes liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud kindlustus- ja edasikindlustusseltside ning kindlustusseltside ja edasikindlustuseltside hoiused;
 9. Ühisinvesteerimisettevõtjate hoiused
 10. Pensionifondide hoiused
 11. Riigi- ja munitsipaalasutuste ning -asutuste hoiused, nagu need on määratletud Leedu Vabariigi avaliku teenistuse seaduses, välja arvatud teistele isikutele kuuluvad rahalised vahenid, mida hoitakse selliste asutuste ja ametite säästukontodel;
 12. Leedu Panga hoiused;
 13. Tagatisfondi liikme enda poolt välja antud aktseptide ja vekslitega seotud võlakirjad ja kohustused;
 14. E-rahaasutuse omanikelt saadud e-raha vastu vahetamiseks mõeldud e-raha ja vahendid;

Hoiuste kindlustamise objektiks ei kvalifitseeru ülalnimetatud ettevõtete hoiused, olenemata riigist, mille õigusaktide alusel need on asutatud.

Hoiuste kindlustushüvitiste väljamaksmise piirangud:

Hoiuste kindlustushüvitist ei maksta välja alljärgnevatel juhtudel:

 1. Hoiuste, rahaliste vahendite, raha , väärtpaberite ja /või kohustuste puhul, mis ei ole tagatisfondi objektiks (nagu on näidatud ülaloleval vormil).
 2. Hoiustajale hoiuste eest kontol, millel ei ole 24 kuu jooksul enne vastava hoiuse kindlustusjuhtumi toimumise kuupäeva hoiusega seotud tehinguid tehtud ja hoitavad hoiuse summa on väiksem kui 10 eurot.
 3. Hoiustajale või teistele isikutele, kellel on õigus nõuda hoiusekindlustus hüvitist ja kelle suhtes nende hoiuste vormis hoitavate rahaliste vahendite omandamise seaduslikkuse tõttu on tehtud süüdimõistev kohtuotsus; kriminaalasi rahapesu ja/või terrorismi rahastamise kohta.

Hoiuste kindlustushüvitise väljamaksmise kuupäeva edasilükkamine:

Leedu Vabariigi hoiuste ja investorite eest olevate kindlustamise seaduses (vt täpsemalt www.iidraudimas.lt), loetletud juhtudel võib hoiusekindlustushüvitise väljamaksmise edasi lükata, näteks kui puuduvad andmed, millega saaks põhjendada hoiusekindlustushüvitise saamise õiguse põhjendamiseks, hoiusega on seotud kohtuvaidlus või hoiustaja õigust hoiust käsutada on piiratud.