Palūkanų kompensavimas verslui

 • Pasinaudokite Invega parama ir susigrąžinkite dalį sumokėtų verslo paskolos palūkanų
 • Kompensuojama iki 50 % nuo sumokėtų palūkanų
 • Kompensuojama ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų
 • Kreiptis dėl kompensacijos reikia per 1 metus
Kreipkitės dėl paskolos

Kokios įmonės gali pasinaudoti palūkanų kompensacija?

 • Smulkios ir vidutinės įmonės (SVV):
  – Įmonėje dirba iki 250 asmenų bei
  – Metinė įmonės apyvarta nėra didesnė nei 50 mln. eurų ir / arba viso turto vertė, nurodyta įmonės balanse, neviršija 43 mln. eurų.
 • Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje
 • Kai paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti (nėra pasibaigusi ar nutraukta).

Iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) paraiškas teikti gali SVV, kurių paskolos paimtos nuo 2020 m. sausio 1 d., kai paskolos sutartis yra pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d. Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.

Nuo 2023 m. kovo 1 d. paraiškas teikti gali SVV, už paskolos, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai. Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.

Paskolos, kurių palūkanas galite kompensuoti

Investicinė paskola

Investicinė paskola skirta investicinių projektų finansavimui bei verslo plėtrai:

 • įrangos įsigijimas ar atnaujinimas
 • nekilnojamo turto pirkimas
 • remontas ar rekonstrukcija
 • kito ilgalaikio turto įsigijimas

Lizingas

 • Lizingas skirtas Jūsų verslo poreikiams įsigytai įrangai ar spec. transportui.
 • Atkreipkite dėmesį, kad kompensacija nėra taikoma kai paskolos lėšos yra skirtos ne M1 klasės automobiliams įsigyti. Išskyrus įmones kurių veikla yra automobilių nuoma, keleivių vežimas (taksi ir pavėžėjai tinka), vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos ar pan.

Procesas

ŽINGSNIS 1

Užpildykite Paraišką Invega Puslapyje
Eiti į Invega sistemą

ŽINGSNIS 2

Sprendimas
Sprendimas priimamas per 30 darbo dienų nuo tinkamai pateiktų dokumentų.

ŽINGSNIS 3

Išmokėjimo tvarka
Palūkanų kompensacija bus išmokama kas mėnesį – iki kito mėnesio 25 dienos.

ŽINGSNIS 4

Sutarties pasirašymas
Pasirašius sutartį su INVEGA, papildomų dokumentų teikti nebereikės. Palūkanų kompensacija bus apskaičiuota pagal informaciją gautą iš Finora Bank

Sąlygos

Kas gali kreiptis
Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai
Palūkanų kompensavimas:
Iki 50 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas už paskolas
De minimis
Kompensacija gali būti taikoma 200 000 € “de minimis” pagalbos ribose

Dažnai užduodami klausimai

Kokios yra sąlygos pareiškėjams

Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu yra paskolos gavėjas, kuris atitinka SVV subjekto statuso reikalavimus – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla.
Pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla, o jei pareiškėjas verslininkas, – jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla.
Bendra pareiškėjui kaip vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3-jų finansinių metų laikotarpį neviršija Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nustatytų ribų.
Dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų, ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
Pareiškėjui kompensuojant palūkanas jos nebus finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus valstybės biudžeto lėšų jos būtų apmokėtos daugiau nei vieną kartą.
Pareiškėjui ir jo naudos gavėjui, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės).

Kokios paskolos sutartys tinkamos?

Paskola – investicinė paskola ar finansinė nuoma (lizingas), įskaitant refinansavimą, kai investicijos nuosavomis lėšomis atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Sąskaitos kreditas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija pagal priemonę paskola nelaikoma.
Finansinė nuoma (lizingas) – paslauga, kai finansinės nuomos (lizingo) bendrovės nuosavybės teise įsigytas finansinės nuomos (lizingo) gavėjo savarankiškai pasirinktas išsimokėtinai finansuojamas turtas, remiantis finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, perduodamas naudotis ir valdyti finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ir kuris, finansinės nuomos (lizingo) gavėjui galutinai atsiskaičius su finansinės nuomos (lizingo) bendrove, tampa finansinės nuomos (lizingo) gavėjo nuosavybe.
Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 51 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jo ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje, tinkamą finansuoti pagal priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.
Paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su Finora Bank, turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones.
Pateikiant paraišką iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti. Arba, jei pagal anksčiau nei 2020 m. sausio 1 d. pasirašytas paskolos sutartis suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), paskolos sutarties pakeitimas dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašytas po 2020 m. sausio 1 d.
Pateikiant paraišką nuo 2023 m. kovo 1 d. paskolos sutartis, pagal kurią palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 1 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, kai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai ir paskolos sutartis paraiškos vertinimo metu yra galiojanti. Arba, jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 1 metai.
Jei pagal paskolos sutartį dalis paskolos lėšų yra skirtos pagal aprašą netinkamoms išlaidoms finansuoti, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą apraše numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos sutartyje paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?

Kai paskola skirta šioms SVV subjekto veikloms vykdyti:
Nekilnojamojo turto operacijos (68.1–68.3 grupę);
Krovininis kelių transportas (49.41 klasę), Krovininių automobilių nuoma (77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (01 skyrių (išskyrus 01.6);
Miškininkystė ir medienos ruoša (02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį);
Žvejyba ir akvakultūra (03 skyrių);
Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.30 poklasį);
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla (92 skyrių);
Finansinė ir draudimo veikla (64–66 skyrius);
Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas (11.01 klasę);
Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba (46.34.10 poklasį);
Tabako gaminių gamyba ir (ar) didmeninė jų prekyba (12 skyrių ir 46.35 klasę);
Elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas (35.1 grupę).
Kai paskola skirta nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, siekiant šį turtą parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti savo veikloje. Nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikoma, kai ne mažiau kaip 60 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti. Taip pat gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą kai pareiškėjas yra verslininkas arba yra juridinis asmuo ir jo vykdoma veikla nėra galima gyvenamosios paskirties patalpose.
Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė ir faktiškai vykdoma veikla yra automobilių nuoma, taip pat vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi ir pavėžėjimas, arba kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės. Laikoma, kad automobilių nuomos veikla faktiškai yra vykdoma tada, kai tokios paslaugos yra viešai siūlomos rinkai.
Kai paskolos lėšos yra skirtos įsigyti nenaujam komercinės paskirties (N1 klasės) automobiliui (nuvažiavusiam 6000 km arba eksploatuotam ilgiau nei 6 mėn.), išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
Kai paskolos lėšomis įsigyjamas naujas komercinės paskirties (N1 klasės) automobilis, kurio vertė pagal pirkimo–pardavimo sutartį viršija 40 000 Eur su PVM arba viršija 60 000 Eur įskaitant PVM, kai įsigyjami elektromobiliai, išskyrus specialiosios paskirties transporto priemones.
Kai paskolos lėšos skirtos finansiniam turtui finansuoti, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
Kai paskolos lėšos skirtos paskolai trečiajam asmeniui suteikti, trečiųjų asmenų ir paskolos gavėjo skolinių įsipareigojimų (paskolų, sąskaitų kreditų (angl. „overdrafts“), faktoringų, akredityvų, banko garantijų) refinansavimui (padengimui), išskyrus atvejus, kai paskolos lėšomis refinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo. Laikoma, kad investicijų atlikimo momentas yra galutinio atsiskaitymo už investicijas diena.
Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti, išskyrus atvejus, kai apyvartinės lėšos yra dalis paskolos, kaip nustatyta aprašo 3.6 papunktyje.
Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra naudojamos finansuoti investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos elektros energiją gaminančių elektrinių ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių statybai ir (ar) įrengimui ir (ar) modernizavimui, siekiant parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje.

Kokie yra terminai

Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį, t. y. iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25 dienos.
Palūkanos už gruodžio mėnesį kompensuojamos iki kitų metų vasario 25 dienos.
Kompensavimo pradžia – kito mėnesio 1 d. po INVEGOS teigiamo sprendimo priėmimo.
Pavyzdžiui, jei teigiamas sprendimas priimtas liepos mėnesį, tai kompensacijos pradžia – 2021-08-01, jei teigiamas sprendimas priimtas rugpjūčio mėn., tai kompensacijos pradžia – 2021-09-01 ir t.t.

Kaip pasinaudoti priemone?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą. Kaip pateikti paraišką, galite susipažinti instrukcijoje.
Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos ir išmokamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų tarpininko.
Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis/Sprendimai“.

Koks maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos

36 mėn. Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn., skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po paraiškos pateikimo INVEGAI mėnesio pirmos dienos, ir ne ilgesnis nei paskolos sutartyje nurodyto paskolos gražinimo termino pabaiga.

Ar yra taikomas de minimis

Kompensacija gali būti teikiama de minimis pagalbos ribose. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį, neturi viršyti 200 000 Eur (arba 100 000 Eur, vykdant krovinių vežimo keliais veiklą).

Ar gali INVEGA priemonėms paraiškas teikti ne vadovas, o įgaliotas asmuo?

Įmonės vadovas pateikti paraišką INVEGAI gali įgalioti bet kokį kitą asmenį, kuris turi mobilųjį parašą. Įgaliotasis asmuo prisijungęs prie sistemos ir pildydamas paraišką turėtų prikabinti skenuotą įgaliojimą priedų skiltyje.

Kreipkitės dėl paskolos

Dėl asmeninio aptarnavimo susisiekite su mūsų darbuotojais