Garantiikiri loob ärisuhtesse usaldust

Garantiikiri on ühe ettevõtte (garantii andja) ühepoolne ja tagatava nõudega mitteseotud kohustus teise ettevõtte (garantii saaja) suhtes, millega garantii andja tagab võlgniku kohustuse täitmist garantii saaja ees.

Usaldus(-väärsus) loob kindlustunnet – seda ükskõik, milliste otsuste tegemisel meie elus.

Finoras keskendume ettevõtetele, kuid kas pole nii, et ka igapäevaelus kaalume eriti suure hoolega küsimusi, mis puudutavad meie sissetulekuallikaid ning suuremaid väljaminekuid? Materiaalses maailmas on neil suurem kaal ning paraku vaid õhust ja armastusest elada tundub helesinise unistusena.

Vahel juhtub – ükskõik, millises olukorras – et vajame abi. Kuid keda usaldada ning milles üldse kindel saab olla? Kuidas suurendada kindlustunnet? See küsimus tiirleb ilmselt mõlema poole peas: nii abi vajaja kui ka abi pakkuja. Ettevõtluses on heaks abivahendiks garantiikiri. Kas oled sellest kuulnud? Lihtsalt öelduna aitab garantiikiri tagada teise poole tuleviku lubaduste täitmise.

Mis on garantiikiri?

Garantiikiri on ühe ettevõtte (garantii andja) ühepoolne ja tagatava nõudega mitteseotud kohustus teise ettevõtte (garantii saaja) suhtes, millega garantii andja tagab võlgniku kohustuse täitmist garantii saaja ees. Näiteks võib emaettevõte (garantii andja) väljastada pangale (garantii saaja) garantiikirja enda tütarettevõtte (võlgniku) laenukohustuste tagamiseks.

Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet (ja kiiret rahalist hüvitist) juhuks, kui lepingupartner jätab oma kohustuse täitmata. Garantii sobib ettevõttele lepingutest tulenevate riskide ning kohustuste tagamiseks ning on ideaalne lahendus, kui partnerite vahel puudub varasem koostöökogemus ja/ või napib ettevõttel vabu rahalisi vahendeid.

Garantiikirja alusel esitatud nõuded tasub pank/krediidiandja garantii saaja nõudmisel. Tagatava kohustuse rikkumist ei pea garantii saaja pangale/krediidiandjale tõendama.

Ettevõtluses on usaldus väga oluline. Vahel on vaja lisagarantiid. Kui selline olukord tekib, saame sulle appi tulla ja pakkuda Finora garantiikirja. See on meie tagasivõtmatu kohustus tasuda garantii saajale kohe pärast kirjaliku nõude saamist summa, mis ei ületa garantiikirjas näidatut.

Kokku oleme väljastanud pea 400 garantiikirja kogumahus üle 9 miljoni euro.

Finora garantiikirjad on laialt aktsepteeritud ning meie toode on aidanud ettevõtteid suhtlusel erinevate linna- ja vallavalitsuste, Riigi Kinnisvara ASi, Keskkonnaameti, Tallinna Linnavaraameti, Transpordiameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Soome Keskkonnaameti ning paljude suuremate ja väiksemate ehitusettevõtetega.

Finora Panga pakutavad garantiiliigid:

Pakkumusgarantii

Pakkumusgarantiid on vaja igale ettevõtjale, kes soovib (riigi)hangetel pakkumise teha. Muud moodi ei ole hankel võimalik osaleda. Pakkumusgarantiid saab kasutada tagatisena garantiisaajale (ehk hanke korraldajale) garantiitaotleja tekitatud kahju korral, kui viimane küll osaleb hankel ja esitab garantiisaajale pakkumise, kuid hiljem loobub oma pakkumisest või keeldub hankes fikseeritud tingimustel lepingut allkirjastamast.

Pakkumusgarantii suurim eelis on see, et sul õnnestub hankel osaleda, deponeerimata suuri summasid. Tuleb lihtsalt finantsasutuselt garantiikiri taotleda, selle eest vaid teenustasu makstes.

Finora väljastab püsiklientidele pakkumusgarantii üldjuhul 24 tunni jooksul. Lugesid õigesti: kui oled meile juba tuttav ettevõte, suudame sulle korrektselt vormistatud ja hankijate poolt aktsepteeritava garantii väljastada ühe ööpäevaga.

Täitmisaja tagatis

Täitmisgarantii antakse tagatiseks tellijale ehk garantii saajale juhuks, kui garantii taotleja ei suuda kokkulepitud tähtaja jooksul lepingus kokku lepitud tingimusi täita. Täitmisgarantii võib tagada ka lepingust tulenevate trahvide või muude kohustuste tasumist.

Garantiiaja tagatis

Garantiiaja garantii antakse tagatiseks tellijale ehk garantii saajale juhuks, kui ostetud kaubal või teenusel ilmnevad garantii perioodi jooksul puudused, kuid garantii taotleja keeldub nende kõrvaldamisest.

Finantstagatis

See on tagatiseks garantii saajale juhuks, kui lepingupartner ei suuda oma kohustusi vastavalt lepingule täita. Tegemist on vast kõige laialdasema garantiiliigiga Finoras, mille alt oleme väljastanud nii jäätmete ladustamise tagatisi, kui ka tagatisi erinevate lepingute katteks, mille puhul nõutakse Tellija poolt kas ettemaksu- või muude kohustuste tagatist.

Finantstagatis jäätmete ladustamiseks – Tulenevalt jäätmeseaduse § 983 lg 1 peab isik, kes taotleb luba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sealhulgas jäätmete käitlemisega kaasnevaks ladustamiseks, esitama loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantikirja või finantstagatist tõendava dokumendi ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.

Garantiilimiit

Meie kõige uuem toode Finoras!

Garantiilimiit aitab protsessi lihtsustada, kui Klient soovib korraga kas koheselt või lähitulevikus erinevaid vajaminevaid garantiisid taotleda.

Garantiilimiidi seadmisel lisakohustusi või -kulutusi ei kaasne (ei lepingu- ega limiiditasu). Reaalsed kulud kaasnevad vaid toote kasutamise korral. Olenemata garantiilimiidi suurusest, tasute garantiilepinguga kaasnevad kulutused vaid konkreetse garantiikirja väljastamiseks (konkreetselt väljastatava garantiikirja summa ning kehtivuse põhjal).

Kogu taotlusprotsessi läbimine on ühekordne, mis tähendab, et limiidi olemasolul ei ole vajalik iga uue garantiikirja väljastamiseks läbida tohutut bürokraatiateekonda. Samuti – kui on vajadus seada hüpoteektagatis, tuleb Kliendil vaid  ühel korral notaris käia ning sellega kaasnevad kulutusi tasuda.

Tingimused:

Garantii summa: üldjuhul alates 5 000 EUR

Riskitasu: alates 3% aastas

Garantii periood: alates 3 kuud

Lepingutasu: 0,3% garantiisummast (min 100 EUR)

Tagatis: ei ole alati nõutav*

* (vajadusel era või juriidilise isiku käendus ning suuremate summade või riskantsemate garantiilepingute korral täiendav lisatagatis – kas hüpoteegi seadmisega kinnisvarale või deposiit).

Finora tooteportfell ei piirdu aga eelnimetatud garantiidega, seega juhul kui sa endale sobivat garantiid ei leidnud, võta meiega ühendust ja koos leiame alati sobivaima lahenduse.

Kredexi laenukäendus

Juhul kui ettevõttel puuduvad võimalused tagatiste andmiseks või piisav tegutsemisajalugu, mis omakorda on takistuseks krediidikomitee positiivse otsuse tegemisel, on võimalik kasutada Kredexi laenukäendust.

Laenukäenduse teenust on võimalik taotleda juhul, kui ettevõtja on krediidivõimeline, omakapital vastab äriseadustiku nõuetele (KredEx võib teha erandi juhul, kui ettevõtja registreerimisest on möödunud alla kolme aasta) ning puuduvad riiklike maksude puhul ja krediidiasutuste ees tähtaega ületanud ja ajatamata võlad.

NB! KredExi laenukäendus saab olla ainult uue kohustuse (pangalaenu, liisingutehingu või pangagarantii) lisatagatis.