Kiire vahend riskide katmiseks!

 • Vähendab kohustuste täitmata jätmisega seonduvaid riske
 • Aitab luua äripartnerite vahelist usaldust
Täida garantii taotlus

Üldine informatsioon

Ettevõtluses on usaldus väga oluline, kuid vahel on siiski vaja lisagarantiid. Garantii aitab ettevõttel tagada mitmesuguseid lepingust tulenevaid riske ja kohustusi.
Garantii eesmärk on pakkuda kindlustunnet ja kiiret rahalist hüvitist garantiikirjas märgitud summa ulatuses juhuks, kui lepingupartner jätab oma kohustused täitmata.

Finora pakub järgmisi garantiisid:

 • Pakkumusgarantii
  Pakkumusgarantii tagab hanke korraldajale (garantii saajale) kulude hüvitamise juhul, kui pakkumise tegija loobub pakkumisest või ei sõlmi pakutud tingimustel lepingut.
 • Täitmisgarantii
  Täitmisgarantii antakse tagatiseks tellijale (garantii saajale) juhuks, kui garantii taotleja ei suuda kokkulepitud tähtaja jooksul lepingu tingimusi täita.
 • Garantiiaja garantii
  Garantiiaja garantii antakse tagatiseks tellijale (garantii saajale) juhuks, kui ostetud kaubal või teenusel ilmnevad garantiiperioodi jooksul puudused, kuid garantii taotleja keeldub nende kõrvaldamisest.
 • Finantstagatis
  Finantstagatis antakse tagatiseks garantii saajale juhuks, kui lepingupartner ei suuda oma kohustust täita. Näiteks finantstagatis jäätmete ladustamiseks: jäätmekäitlusettevõte, kes soovib taotleda jäätmete ladustamise/käitlemise luba, peab vastavalt jäätmeseadusele esitama koos taotlusega ka garantiikirja.
 • Garantiilimiit
  Limiidi olemasolul on võimalik lihtsustatult ja tavapärasest kiiremini taotleda erinevaid garantiisid.Limiidi seadmisel lisakohustusi või -kulutusi ei kaasne (nt lepingu- või limiiditasu). Reaalsed kulud kaasnevad vaid limiidi kasutamise korral.

Kindlasti ei piirdu me ainult eelnimetatud garantiidega. Juhul kui Teile sobivat garantiid nimekirjas ei leidu, siis võtke meiega julgelt ühendust ning leiame koos Teie jaoks sobiva lahenduse.

Garantii eelised

 • Aitab maandada lepingust tulenevaid riske
 • Võimaldab saada kindlustunnet ja kiiret rahalist hüvitist
 • Aitab vältida ettemakse(te)ga seotud riske
 • Sobib erinevate riskide katmiseks
 • Tagab lepinguliste kohustuste täitmise

Protsess

SAMM 1

Esitage kodulehe kaudu garantiitaotlus koos garantii aluseks oleva lepinguga.

SAMM 2

Positiivse otsuse korral edastame pakkumise (ning vajadusel ka garantiikirja drafti tellijaga kooskõlastamiseks).

SAMM 3

Tingimuste sobivuse korral sõlmime lepingu.

SAMM 4

Peale garantiilepingu sõlmimist ja garantiiarve (riskitasu+lepingutasu) laekumist väljastame garantiikirja.

SAMM 5

Kui kõik laabub kokkuleppe kohaselt, siis garantii aegub lõpptähtajal.

SAMM 6

Juhul kui garantii taotleja rikub lepingust tulenevaid kohustusi, siis peale kirjaliku nõude saamist tasume kohe garantii saajale nõutud summa (maksimaalselt garantiikirjas toodud summa).

SAMM 7

Finora poolt välja makstud garantiinõuded (garantii saajatele) kuuluvad hüvitamisele garantii taotleja poolt (garantiilepingus toodud tingimustel).

Hinnakiri ja tingimused

SUMMA:
vastavalt garantii aluseks olevale lepingule
PERIOOD:
üldjuhul alates 3 kuust
RISKITASU
alates 3% aastas arvestatuna garantii summalt aasta baasil vastava garantii väljastamisest kuni aegumiskuupäevani, min 100€ (määratakse iga taotleja kohta eraldi)
LEPINGUTASU:
0,3% garantii summast, min 100€
TAGATIS
ei ole alati nõutav (vajadusel era- või juriidilise isiku käendus)
GARANTIIKIRJA VÄLJASTAMINE:
0€
GARANTIIKIRJA TÜHISTAMINE:
0€
* Garantiikirja tähtaja pikendamisel ja summa suurendamisel lähtutakse garantii riskitasust.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on garantii?

Garantii on panga kohustus maksta garantiisaajale garantiikirjas kindlaks määratud rahasumma juhul, kui garantii taotleja ei täida lepingulisi kohustusi garantiisaaja ees.

Kellele on garantii mõeldud?

Garantii sobib lepinguliste tehingutega kaasnevate riskide maandamiseks. Garantii sobivus sõltub garantii liigist.
Pakkumusgarantii sobib hankijale (hanke korraldaja) juhuks, kui pakkuja võtab pakkumuse tagasi või keeldub pakutud tingimustel lepingut allkirjastamast.
Täitmisgarantii ning finantstagatis sobib kauba või teenuse ostjale juhuks, kui müüja ei täida oma lepingujärgseid kohustusi.
Garantiiaja garantii sobib kaupade või teenuste ostjale juhuks, kui müüja ei täida garantiikohustust.

Kas garantii väljastaja saab garantiid tühistada?

Garantiikirja väljastamisega võtab pank tagasivõtmatu kohustuse, ehk pank ise ei saa garantiid tühistada. Väljastatud garantiid saab tühistada vaid juhul, kui garantii saaja on selleks loa andnud.

Mis tingimustel on võimalik garantii kehtivust lõpetada?

Garantii kehtivus lõpeb siis, kui on saabunud garantiikirja aegumise kuupäev, garantiisumma on täielikult makstud või kui garantiisaaja on garantii tühistanud.
Ennetähtaegselt lõpetatud garantiide puhul tagastatakse ka kasutamata perioodi eest enammakstud riskitasu.

Kui suures summas garantiid on võimalik taotleda?

Garantii summa puhul piiranguid ei ole. Väikeste summade puhul tuleb arvestada miinimum-, lepingu- ning riskitasuga.

Kas garantii puhul nõutakse ka tagatist?

Garantii puhul ei ole tagatis alati nõutav, kuid kuna garantii on panga tagasivõetamatu kohustus, siis käsitleme garantii taotlemist samaväärselt mistahes teise krediiditoote taotlemisega. Tagatise vajadus sõltub garantii summast, garantii kestusest ning garantii väljamaksmise riski määrast.
Aktsepteeritavad tagatised:
– Hüpoteek kinnisasjale
– Garantiisumma deponeerimine
– Transpordivahendi registerpant
– Eraisiku või juriidilise isiku käendus
– Muud Finora Panga poolt aktsepteeritavad tagatised

Kui palju maksab garantii?

Garantii taotlemisel tuleb arvestada lepingutasuga (vastavalt hinnakirjale) ning riskitasuga (alates 3% aastas). Riskitasu maksumus määratakse individuaalselt ja see sõltub garantii kestusest, väljamaksmise riski määrast ning regressinõuete tagamise kvaliteedist.

Kas garantii kehtivust on võimalik pikendada?

Garantiiperioodi on võimalik pikendada, kuid vajadusel võib pank küsida täiendavaid dokumente uue otsuse vastuvõtmiseks. Pikendamisel rakendub üldjuhul lepingutasu ning riskitasu vastavalt pikendatud perioodile.

Mis juhtub, kui pank kohustub garantiisumma välja maksma?

Panga poolt välja makstud garantiinõuded (garantii saajatele) kuuluvad hüvitamisele garantii taotleja poolt (garantiilepingus toodud tingimustel). Garantii taotleja kohustub tasuma väljamakstud garantiinõude eest lepingujärgset intressi kuni nõude hüvitamiseni. Üldjuhul on intressiperiood kuni 2 kuud ning seejärel tuleb garantii taotlejal sõlmida maksekokkulepe või rakendub viivis.

Taotle garantiid

Võta meie töötajatega ühendust personaalseks teeninduseks