Hoiused – Teave 

Teave hoiustajatele hoiuste kindlustuse kohta 

Täpsemat teavet hoiuste kindlustuse tingimuste ning juhtude kohta, mil hoiuste kindlustus ei kehti ja mil hoiuste kindlustushüvitise maksmisele kehtivad piirangud, leiate riikliku asutuse Hoiuste ja Investeeringute Kindlustuse veebilehelt: www.iidraudimas.lt.

Rohkem teavet hoiuste kindlustuse kohta leiate allpool:

Hoiuste kindlustuse põhiteave

Finora Bank UAB poolt pakutavad Hoiused, mida haldab UAB Finora Bank, on kindlustatudRiiklik Asutus Hoiuste ja Investeeringute Kindlustus www.iidraudimas.lt.
Kindlustuslimiitkuni 100 000 eurot ühe hoiustaja kohta kõigi ühes krediidiasutuses hoitavate hoiuste eest kokku¹
Kui teil on samas krediidiasutuses rohkem hoiuseid Kõik teie samas krediidiasutuses olevad hoiused liidetakse kokku ja kogusummale rakendatakse 100 000 euro suurust kindlustuslimiiti¹
Kui teil on ühishoius teise isikuga (teiste isikutega)Kindlustuslimiit summas 100 000 eurot, kehtib eraldi igale hoiustajale2
Hoiuste kindlustushüvitise väljamaksmise periood krediidiasutuse maksejõuetuse korral7 tööpäeva³
Hoiuste kindlustushüvitise väljamaksmise valuutaEUR
KontaktandmedRiiklik Asutus Hoiuste ja Investeeringute Kindlustus, aadress: Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius; tel.: (+370 5) 213 5657; faks: (+370 5) 213 5546; e-post: [email protected].
Lisateavewww.iidraudimas.lt

Märkused:

¹ Juhul, kui hoiust ei kompenseerita UAB Finora Banki suutmatuse tõttu täita oma finantskohustusi, maksab hoiustajatele hoiuste kindlustushüvitist kindlustusselts. Ühe hoiustaja kohta UAB Finora Bank hoitavate hoiuste kindlustushüvitise maksimumsumma on 100 000 eurot. Hoiuste kindlustushüvitise suurus määratakse, liites kokku kõik UAB Finora Bank hoitavad hoiused. Näiteks kui hoiustajal on hoiukonto, mille asjakohane jääk on 90 000 eurot, ja arvelduskonto, mille asjakohane jääk on 20 000 eurot, siis kindlustushüvitisena sellele hoiustajale makstakse välja ainult 100 000 eurot. 

Mõningatel erijuhtudel (hoiustaja omandis olnud elamu müügist saadud vahendid on kantud hoiustaja kontole hiljemalt 6 kuud enne hoiuste kindlustusjuhtumi toimumist; pärandina pärijale või testamenditäitjale laekunud summad; elukindlustuslepingu või muu surma korral selle olemusele vastava lepingu alusel soodustatud isikule laekunud summad; teise isiku kutse- või ametikohustuste täitmisel hukkumise tõttu seadusega ettenähtud juhtudel ja tingimustel hüvitisena või toetusena saadud summad; vägivaldsete kuritegude tekitatud kahju hüvitised või kompensatsioonid) on hoiuste kindlustuskaitse suurem kui 100 000 eurot. Täpsem teave on kättesaadav järgmisel veebilehel: www.iidraudimas.lt. 

² Kui teil on ühishoius teise (teiste) isiku(te)ga, kehtib 100 000 euro suurune kindlustuskaitse limiit igale hoiuse kaasomanikule eraldi. 

³ Kindlustushüvitiste väljamaksmine. 

Hoiuste kindlustussüsteemi eest vastutav asutus on kindlustusselts (riiklik asutus Hoiuste ja Investeeringute Kindlustus, aadress: Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius; tel.: (+370 5) 213 5657; faks: (+370 5) 213 5546; e-post: [email protected]), veebilehe aadress: www.iidraudimas.lt. Ta hüvitab teie hoiused (kuni 100 000 eurot) hiljemalt: 

  • 10 tööpäeva jooksul alates 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2023; 
  • 7 tööpäeva jooksul alates 1. jaanuarist 2024. 

Kui hoiuste kindlustushüvitisi ei maksta välja 7 tööpäeva jooksul alates hoiuste kindlustusjuhtumi päevast, makstakse 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse kättesaamist alates 16. maist 2016 kompensatsiooni osa (hoiuse ennetähtaegne kindlustushüvitis), mis on võrdne minimaalse kuupalgaga, kuid mitte suurem kui hoiustaja kindlustuskaitsega hoiuste summa. 

Kui nimetatud tähtaegade jooksul ei ole teile kindlustushüvitist välja makstud, peaksite võtma ühendust kindlustusseltsiga. Täpsem teave on kättesaadav järgmisel veebilehel: www.iidraudimas.lt

Muu oluline teave

Põhimõtteliselt on kõik jae- ja äriklientide hoiused kindlustatud kindlustusseltsi poolt. Erandid, mis kehtivad teatud hoiuste suhtes, on esitatud kindlustusseltsi veebilehel: www.iidraudimas.lt. UAB Finora Bank teavitab teid teie soovil ka sellest, kas toode on kindlustusega kaetud või mitte. Kui hoiused on kindlustatud, kinnitab UAB Finora Bank seda konto väljavõttel. 

Juhud, kui hoiused ei ole kindlustatud: 

Palun teavitage, et vastavalt Lietuvos Respublika hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 3 lõikele 2 ei kuulu hoiuste kindlustuse alla (nimetatud isikute hoiused ei ole hoiuste kindlustuse objektiks, olenemata riigi õigusaktidest, mille alusel need isikud on asutatud): 

1.1. teiste krediidiasutuste enda arvel ja enda nimel hoitavad hoiused; 

1.2. omavahendid; 

1.3. hoiused, mis on saanud süüdimõistva kohtuotsuse rahapesuga seotud kriminaalasjas; 

1.4. finantsasutuste hoiused; 

1.5. fondivalitsejate hoiused; 

1.6. finantsvahendusfirmade hoiused; 

1.7. hoiused, mille omanikku ei ole tuvastatud (anonüümsetel ja kodeeritud kontodel hoitavad hoiused); 

1.8. kindlustus- ja edasikindlustusseltside hoiused, samuti teistes liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud kindlustus- ja edasikindlustusseltside hoiused; 

1.9. ühisinvesteerimisühingute hoiused; 

1.10. pensionifondide hoiused; 

1.11. riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste ja organite hoiused, nagu on määratletud Lietuvos Respublika riigiteenistuse seaduses, välja arvatud selliste asutuste ja organite hoiuste kontodel hoitavad teistele isikutele kuuluvad rahalised vahendid; 

1.12. Lietuvos Panga hoiused; 

1.13. hoiuste kindlustussüsteemi osaleja enda emiteeritud võlaväärtpaberid ja kohustused, mis on seotud tema aktseptide ja võlakirjadega; 

1.14. elektrooniline raha ja elektroonilise raha asutuste poolt elektroonilise raha omanikelt elektroonilise raha eest saadud rahalised vahendid. 

Juhud, kui hoiuste kindlustushüvitise maksmisele kehtivad piirangud 

Käesolevaga teavitatakse, et vastavalt Lietuvos Respublika hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse §-le 8 ei maksta hoiuste kindlustushüvitist: 

2.1. hoiused, rahalised vahendid, raha, väärtpaberid ja/või kohustused, mis vastavalt Lietuvos Respublika hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 3 lõikele 2 ei ole hoiuste kindlustuse objektiks; 

2.2. hoiustajatele hoiuste eest kontol, millel ei ole tehtud ühtegi hoiustega seotud tehingut 24 kuu jooksul enne vastava hoiuste kindlustusjuhtumi kuupäeva ja hoitava hoiuse summa on väiksem kui 10 eurot; 

2.3. hoiustajatele või muudele isikutele, kellel on õigus nõuda hoiuste kindlustushüvitist ja kelle suhtes on nende poolt hoiuste vormis hoitavate vahendite omandamise seaduslikkuse tõttu rahapesu ja (või) terrorismi rahastamisega seotud kriminaalasjas langetatud süüdimõistev kohtuotsus. 

Juhud, kui hoiuste kindlustushüvitise maksmine lükatakse edasi 

Palun teavitage, et vastavalt hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 7 lõikele 4 lükatakse hoiuste kindlustushüvitise maksmine edasi, kui: 

3.1. puuduvad andmed, mis õigustavad taotleja õigust hoiuste kindlustushüvitisele või kui hoiuse suhtes on pooleli kohtuvaidlus; kuni esitatakse hoiuste kindlustushüvitise õigust tõendavad andmed või kuni jõustub hoiuste vaidluse lahendav lõplik kohtuotsus; 

3.2. hoiustaja õigus hoiustele juurde pääseda on seadustes sätestatud juhtudel ja tingimustel piiratud; kuni nende piirangute tühistamiseni; 

3.3. 24 kuu jooksul enne hoiuste kindlustusjuhtumi kuupäeva ei ole toimunud ühtegi hoiustega seotud tehingut; kuni 3 kuud pärast hoiuste kindlustusjuhtumi kuupäeva; 

3.4. kindlustusselts saab hoiuste kindlustussüsteemi osaleja poolt teabe hoiuste kindlustushüvitise summa kohta, mis ületab 100 000 eurot hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud põhjustel, ja summa kohta, mis ületab 100 000 eurot; kuni hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud summad on täpsustatud, kuid mitte hiljem kui 3 kuud pärast hoiuste kindlustusjuhtumi kuupäeva; 

3.5. abikõlblik hoius on ühis- või hoiusel kontol; kuni ühis- või hoiusel kontol konkreetsele isikule kuuluvad summad on täpsustatud, kuid mitte hiljem kui 3 kuud pärast hoiuste kindlustusjuhtumi kuupäeva; 

3.6. hoiuste kindlustushüvitise maksmine toimub vastuvõtvas liikmesriigis asutatud filiaali hoiustajatele, mille on asutanud Eestis asutatud krediidiasutus vastavalt hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 7 lõikele 7; kuni vastuvõtva liikmesriigi hoiuste kindlustussüsteemi haldur kinnitab, et nad on valmis maksma hoiuste kindlustushüvitist; 

3.7. hoiuste kindlustushüvitise maksmine toimub Eestis asuva filiaali hoiustajatele, mille on asutanud teises liikmesriigis registrijärjega krediidiasutus vastavalt hoiuste ja investorite kohustuste kindlustamise seaduse § 7 lõikele 8; kuni registrijärje liikmesriigi hoiuste kindlustussüsteemi haldur, kus Eestis filiaali asutanud krediidiasutus on selle süsteemi osaline, esitab kindlustusseltsile hoiuste kindlustushüvitise maksmiseks vajaliku teabe ja kannab üle hoiuste kindlustushüvitise maksmiseks vajaliku raha; 

3.8. hoiustajat või muud isikut, kellel on õigus nõuda hoiuste kindlustushüvitist, süüdistatakse hoiustena hoitava raha omandamise seaduslikkusega seoses rahapesus ja/või terrorismi rahastamises; kuni kohtu lõpliku otsuse jõustumise kuupäevani. 

Lisateave

Avalik asutus hoiuste ja investeeringute kindlustus, aadress: Savanoriu av. 5, LT-03116, Vilnius; tel.: (+370 5) 213 5657; faks: (+370 5) 213 5546; e-post: [email protected] 

Riikliku institutsiooni hoiuste ja investeeringute kindlustuse (lisateavet vt www.iidraudimas.lt) pakutavatel juhtudel võib hoiuste kindlustushüvitiste maksmist edasi lükata, näiteks kui puuduvad andmed, mis põhjendaksid õigust hoiuste kindlustushüvitistele, või kui hoiusega seoses on tekkinud õiguslik vaidlus või kui hoiustaja õigus hoiuse üle käsutada on piiratud.