Indėliai – informacija

INFORMACIJA INDĖLININKUI

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Informacija indėlininkui

Finora Bank UAB laikomi indėliai yra draudžiamiViešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“
PApsaugos ribaiki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1
Jeigu turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigojevisi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų7 darbo dienos
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiutaeurai
Kontaktiniai duomenysViešoji įstaiga „Indėlių̨ ir investicijų̨ draudimas“,  Savanorių pr. 5, LT03116 Vilnius, tel. +370 5 213 5657, el. paštas [email protected]
Daugiau informacijoswww.iidraudimas.lt
Pastabos:

1Paaiškinimas dėl 2 ir 3 punktuose pateikiamos informacijos. Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams draudimo įmonė išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

2Paaiškinimas dėl 4 punkte pateikiamos informacijos. Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3Paaiškinimas dėl 5 punkte pateikiamos informacijos. Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra draudimo įmonė (įrašyti draudimo įmonės pavadinimą, adresą, telefono, fakso numerį, el. pašto adresą),interneto svetainė www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per 7 darbo dienas.

Jeigu per šį terminą draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su draudimo įmone. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Kita svarbi informacija.

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti draudimo įmonėje.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys yra nurodytos draudimo įmonės interneto svetainėje iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

INFORMACIJA APIE INDĖLIŲ DRAUDIMĄ

Pagrindinė informacija apie atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

Finora Bank UAB laikomi indėliai yra draudžiamiViešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“
Atvejai, kai indėliai nėra draudžiamiInformuojama, kad pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį indėlių draudimo objektas nėra (nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės teisės aktus šie subjektai yra įsteigti):
1.1. kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
1.2.  kredito įstaigos nuosavos lėšos;
1.3. indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
1.4. finansų įstaigų indėliai;
1.5. valdymo įmonių indėliai;
1.6. finansų maklerio įmonių indėliai;
1.7. indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
1.8. draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
1.9. kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
1.10. pensijų fondų indėliai;
1.11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
1.12. Lietuvos banko indėliai;
1.13. paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
1.14. elektroniniai pinigai ir iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.
Atvejai, kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimaiInformuojama, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 8 straipsnį indėlių draudimo išmokos nemokamos:
2.1. už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį nėra indėlių draudimo objektas;
2.2. indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų;
2.3. indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.
Atvejai, kai indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamasInformuojama, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kai:
3.1. trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, – iki bus pateikti duomenys, kuriais pagrindžiama teisė gauti indėlių draudimo išmoką, arba įsiteisės galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl indėlio;
3.2. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu, – iki apribojimų panaikinimo;
3.3. per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų, – iki 3 mėnesių nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;
3.4. draudimo įmonė iš indėlių draudimo sistemos dalyvio gauna duomenis apie indėlių draudimo išmokos sumą, kuri bus didesnė kaip 100 000 eurų dėl Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių, sumai, viršijančiai 100 000 eurų, – iki bus išsiaiškintos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;
3.5. tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje ar depozitinėje sąskaitoje, – iki bus išsiaiškintos konkrečiam asmeniui bendroje ar depozitinėje sąskaitoje priklausančios sumos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;
3.6. indėlių draudimo išmokos mokamos Lietuvos Respublikoje įsteigtos kredito įstaigos priimančiojoje valstybėje narėje įsteigto filialo indėlininkams pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalį, – iki priimančiosios valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratorius patvirtins, kad jis yra pasiruošęs mokėti indėlių draudimo išmokas;
3.7. indėlių draudimo išmokos mokamos kitoje valstybėje narėje buveinę turinčios kredito įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalį, – iki buveinės valstybės narės indėlių draudimo sistemos, kurios dalyvė yra kredito įstaiga, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, administratorius pateiks draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms išmokėti, ir perves draudimo išmokoms išmokėti reikiamą lėšų sumą;
3.8. indėlininkui ar kitam asmeniui, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo, – iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
Kontaktiniai duomenysViešoji įstaiga „Indėlių̨ ir investicijų̨ draudimas“,  Savanorių pr. 5, LT03116 Vilnius, tel. +370 5 213 5657, el. paštas [email protected]
Daugiau informacijoswww.iidraudimas.lt

Atsisiųsti informacijos apie indėlių draudimą formą.