Riikliku taustaga isik

Riikliku taustaga isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjateks loetakse vähemalt:
A) riigipea või valitsusjuht;
B) minister, ase- või abiminister;
C) seadusandliku kogu liige;
D) erakonna juhtorgani liige;
E) riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
F) riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
G) õiguskantsler;
H) suursaadik, saadik või asjur;
I) kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
J) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige;
K) rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.

L) Sõltumata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust, ei loeta riikliku taustaga isikuks kesk- ja alamastme ametnikke.

(M) Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon.

 Riikliku taustaga isiku pereliige käesoleva seaduse tähenduses on tema:
 1) abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik;
 2) vanem;
 3) laps;
 4) lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik.

Riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et:
1) ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga;
2) tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga;
3) ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.